1. PREAMBLE

"Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen de "Voorwaarden", worden aangegaan tussen
Enerzijds (de verkoper) de verkoopsite www.rivatshop.com uitgebaat door SALAC SAS, 227 route des grands bois 74370 Villaz
met een kapitaal van €150.000, registratie RC 56 B 37, BTW-nummer FR36325620375.
Anderzijds (de koper) elke persoon die een aankoop doet via de website www.rivatshop.com.
Verkopen worden alleen geaccepteerd in de geografische gebieden die op de site staan vermeld.
Aangezien deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de voorwaarden van toepassing die op de site van kracht zijn op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.
Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn tussen U en de www.rivatshop.com shop. Ze vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.Commerciële voorwaarden opgemaakt op 20.06.2011 (nummer 20062011/1)

2. DOEL EN REIKWIJDTE

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden te definiëren tussen SARL création sport chaussure, vertegenwoordigd door haar verkoopsite www.rivatshop.com, en haar klanten. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van producten die te vinden zijn op de verkoopsite www.rivatshop.fr.

3. BESTELLEN

3.1 EEN BESTELLING PLAATSEN

De koper plaatst een bestelling via de website www.rivatshop.com.L. De koper verbindt zich ertoe om de informatie te verstrekken die gevraagd wordt voor het doorsturen van de bestelling, namelijk naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, beschrijving van de bestelde producten, hoeveelheden, enz. .... en alle precieze informatie betreffende de levering (adres indien verschillend van het facturatieadres). Indien u vragen hebt, kunt u ons een e-mail sturen naar contact@rivat.fr.La. De bestelling wordt geformaliseerd door de validatieklik, die de waarde heeft van een handtekening door de koper. Dit vormt een onherroepelijke verbintenis voor de koper (cf. paragraaf 7, herroepingstermijn).

Als het product niet beschikbaar is, verbindt het bedrijf zich ertoe de koper zo snel mogelijk te informeren over de termijn waarbinnen het product beschikbaar zal zijn of, indien dit niet het geval is, een vervangend product aan te bieden. Wij verbinden ons ertoe uw bestelling te aanvaarden onder de voorwaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

3.2. VERMOGEN OM TE CONTRACTEREN

We willen de klant herinneren aan de wettelijke voorwaarden voor online aankopen, zoals beschreven in artikelen 1124 en 488 van het Franse Burgerlijk Wetboek.
Bel :
Artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek: "Iedereen kan een contract sluiten, tenzij de wet hem onbekwaam verklaart (zie artikelen over onbekwaamheid)"

Artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek: "Voor zover wettelijk bepaald, zijn minderjarigen en beschermde meerderjarigen in de zin van artikel 488 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam om contracten te sluiten.

Artikel 488 van het Burgerlijk Wetboek: "De meerderjarigheid is vastgesteld op achttien jaar; op deze leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven [...]".

Daarom :
Hieruit kan worden afgeleid dat je meerderjarig moet zijn om een contract aan te gaan, en niet onbekwaam mag zijn verklaard in de ogen van de wet... We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren als deze afkomstig is van een klant die we beschouwen als rechtzoekend of niet solvabel.

3.3 AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

Door uw bestelling te bevestigen, accepteert u al deze algemene verkoopvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de website www.rivatshop.com (onder algemene verkoopvoorwaarden), en erkent u dat u er volledig van op de hoogte bent.
De validatie van de bestelling impliceert automatisch de uitdrukkelijke aanvaarding door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

3.4 PRODUCTPRESENTATIE EN -DEFINITIE

Dit artikel verwijst naar artikel L111.1 van het consumentenwetboek. De website www.rivatshop, verkoopt Franse Savate boksartikelen, voornamelijk schoeisel, en stelt alles in het werk om de kwaliteit van de presentatie en de technische uitleg van haar producten te garanderen.Aangezien elk van haar producten specifieke kenmerken heeft, verplicht de klant zich om deze technische fiches te raadplegen voor aankoop.De foto's maken geen deel uit van het contractuele veld.

3.5 WEIGERING VAN EEN BEVEL

Voor elk artikel dat niet beschikbaar is op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst (niet-voorradige artikelen, bevoorradingstekorten, fabricagefouten, enz.), neemt de boetiek www.rivatshop.com per e-mail of telefonisch contact op met de koper om hem te informeren dat de bestelling geweigerd werd en om hem, in de mate van het mogelijke, de geschatte leveringstermijn mee te delen.

Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om schadevergoeding te eisen.

3.6 DATUM EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING

De formele datum van de bestelling is de datum van validatie door op de bestelling te klikken.

3.7 DE PRIJZEN

De op de site vermelde verkoopprijzen zijn in euro's en inclusief alle Franse belastingen (Franse btw en andere toepasselijke belastingen), maar exclusief leveringskosten.Ze zijn gegarandeerd onder voorbehoud van wijzigingen in het Franse btw-tarief. De winkel www.rivatshop.com behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.De producten worden echter gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op de site op het moment dat uw bestelling wordt geregistreerd.

Voor export :

Prijzen zijn ook inclusief alle belastingen (Franse btw). Afhankelijk van het land kunnen invoerbelastingen worden gevorderd door de douaneautoriteiten van het land van bestemming. (Neem contact op met de douaneautoriteiten in jouw land).

Portokosten en belastingen :

Verzendkosten worden toegevoegd aan de prijs van het product. U vindt de verzendtarieven op onze site, met vermelding van de plaats en het bedrag van levering.Elke bestelling geleverd buiten het Franse vasteland kan worden onderworpen aan eventuele belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van een item zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

4. BETALING VAN DE BESTELLING

4.1.BETAALWIJZE

Betaling met kredietkaart Op deze website kunt u uw bestelling rechtstreeks online betalen door uw kredietkaart te kiezen. De bestelling die op deze manier door de klant op de website wordt gevalideerd, wordt pas effectief nadat het centrale kredietkaartnetwerk zijn goedkeuring heeft gegeven. In geval van weigering behoudt de boetiek www.rivatshop.com zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de verzending van het pakket stop te zetten. In dat geval wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch gecontacteerd. De betaling gebeurt veilig online via "e-transaction" van Crédit Agricole des deux Savoie. In geval van vertraging bij de betaling, in het bijzonder bij weigering van een bankkaart, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

4.2. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De beveiliging van betalingen is gebaseerd op verschillende elementen De authenticatie van de handelaar (contract voor e-transacties van Crédit Agricole). De vertrouwelijkheid en integriteit van de uitwisselingen: bankkaartnummers circuleren nooit ongecodeerd op internet en worden nooit doorgegeven aan de e-handelaar. Het feit dat elke transactie gekoppeld is aan een autorisatieverzoek aan het CB-bankkaartnetwerk, dat controleert of de kaart bestaat, of deze niet geannuleerd is en of de rekening solvabel is... Verificatie van de kaarthouder aan de hand van het cryptogram op de achterzijde van de bankkaart (de laatste drie cijfers op de achterzijde van de kaart moeten systematisch door de kaarthouder worden vermeld op het betalingsformulier). De verkoper behoudt zich het recht voor om de identiteit te controleren.

4.3 CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

In overeenstemming met de Franse wet nr. 80335 van 12 mei 1980 blijft de verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de hoofdsom en bijkomende bedragen is ontvangen, in welk geval de goederen kunnen worden teruggevorderd in geval van niet-betaling van een termijn. Deze bepalingen verhinderen niet dat de risico's van verlies en beschadiging van de verkochte goederen, evenals de schade die ze kunnen veroorzaken, bij de levering overgaan op de koper. Als gevolg van deze clausule kan de verkoper de onmiddellijke teruggave van de goederen op kosten en risico van de koper eisen in geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijke betaling.

5. LEVERING VAN DE BESTELLING

Bestellingen worden per post of per koerier tegen handtekening geleverd. Zodra het pakket is geleverd, kunnen claims voor open pakketten of ontbrekende inhoud niet meer in aanmerking worden genomen. U moet daarom de staat van het pakket controleren voordat u ervoor tekent en eventueel voorbehoud maken in geval van twijfel.
Onze pakketten worden verzonden tegen handtekening. Als de contractant rechtstreeks bij de vervoerder een wijziging aanvraagt (zoals levering in een brievenbus, afgifte bij de buren, afgifte op een overloop, in een tuin, enz. Wij verkopen of leveren geen producten buiten de geografische gebieden die beschikbaar zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Bestellingen worden geleverd op het afleveradres dat de koper op de bestelling heeft aangegeven.

5.1. LEVERTIJD

Artikelen worden per post of per koerier geleverd binnen gemiddeld 4 tot 10 dagen (exclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) voor Frankrijk. Deze tijden gelden vanaf de verzending van de bestelling voor Frankrijk. Voorbereidingstijd: 2 tot 4 werkdagen + Levertijd: 48 uur tot 72 uur = Totale tijd: 4 tot 12 werkdagen.

Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om schadevergoeding en rente te eisen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van slechte prestaties van diensten door een derde partij, of van het leveringscontract (deadline, vertraging, enz.). Als de deadline langer is dan dit gemiddelde, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld.

Levertijden voor het buitenland en Franse overzeese departementen en gebiedsdelen variëren van land tot land, dus controleer de door de postdiensten opgegeven levertijden.

Bezorgkosten in Frankrijk voor grote pakketten:
Voor omvangrijke pakketten zijn de bezorgkosten over het algemeen inbegrepen, met uitzondering van bezorging op de bovenste verdiepingen. In alle andere gevallen worden de bezorgkosten aangegeven aan de hand van de bezorginstructies.

Verzendkosten naar Franse overzeese departementen en gebiedsdelen en naar het buitenland :
De verzendkosten worden berekend op basis van de plaats van levering en het gewicht van het te leveren pakket.Eventuele vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding.We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van slechte prestaties van diensten door een derde partij, of van het leveringscontract (vertraging, enz...).In het geval dat de levertijd langer is dan dit gemiddelde, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld.

Hetzelfde geldt als dit te wijten is aan een fout van de consument, of aan een onvoorziene of onoverkomelijke daad van een derde partij bij het contract, of aan overmacht (stakingen, natuurrampen, ....).

De transportkosten moeten worden berekend op basis van het land en onze transporttarieven.

5.2. BENODIGDHEDEN VOOR LEVERING

De klant verbindt zich ertoe om duidelijk het leveringsadres van de te verzenden producten te vermelden, alsook een telefoonnummer waarop hij/zij te allen tijde gecontacteerd kan worden om te garanderen dat de levering correct wordt uitgevoerd.

5.3. LEVERINGSVOORWAARDEN

Grotere pakketten worden niet boven afgeleverd, maar in ieder geval tot aan de voordeur van het huis of gebouw. We stellen het op prijs als je ons alle informatie geeft die we nodig hebben om de bezorging snel en gemakkelijk te laten verlopen. Als je afwezig bent op het moment van bezorging, wordt er een afleverbericht achtergelaten op je huisadres.

Aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor het transport, moet u het pakket controleren en inspecteren in aanwezigheid van de bezorger voordat u ervoor tekent. Het pakket mag niet beschadigd, open of in slechte staat zijn, met de sluiting los, de verpakking gescheurd, enz. In het geval van een probleem moet u een nauwkeurig voorbehoud maken met de afwijkingen in het bijzijn van de bezorger op zijn ontvangstbewijs of terminal.
De woorden "onder voorbehoud van uitpakken en inspectie" hebben geen juridische waarde. Als u een pakket ontvangt dat zichtbaar beschadigd is, moet u de levering weigeren. U kunt zich baseren op foto's.

ER WORDT GEEN CLAIM GEACCEPTEERD ALS DEZE INSTRUCTIES NIET VOLLEDIG WORDEN OPGEVOLGD.

6. CLAIMS

6.1. CLAIMS BIJ LEVERING

Houd er rekening mee dat als je de goederen niet binnen 21 dagen na de datum van bevestiging van verzending van je bestelling hebt ontvangen. Als je ons niet binnen deze periode laat weten dat je je bestelling niet hebt ontvangen, kunnen we niet meer naar het pakket zoeken en zijn we niet verantwoordelijk voor het verlies ervan. We accepteren geen terugbetalingen of nieuwe leveringen.

Wanneer het pakket wordt geleverd, moet de koper de staat van het pakket controleren voordat hij de leveringsbon van de vervoerder ondertekent. Een pakket dat aan de eisen voldoet, moet in goede staat verkeren (kartonnen dozen, plakband, etiketten). Aangezien leveringen tegen een handtekening worden uitgevoerd, is het VERPLICHT om ervoor te zorgen dat de levering in orde is, aangezien het ondertekenen van de leveringsbon betekent dat je ermee akkoord gaat dat de levering in orde is.

Als de koper een gebrekkige verpakking, een verbrijzeld of open pakje of een pakje dat betwist lijkt te zijn, vaststelt, is het absoluut noodzakelijk dat hij/zij zijn/haar zeer precieze handgeschreven bedenkingen op de leveringsbon vermeldt en noteert, met naam, referentie en handtekening (zie het openen van het pakje in aanwezigheid van de bezorger voor controle, en eventueel het weigeren van het pakje als de levering niet conform lijkt te zijn).

6.2 . Claims voor non-conformiteit

Bij ontvangst van je bestelling raden we je aan om te controleren of de geleverde producten eraan voldoen. Als het product niet aan de bestelling voldoet of beschadigd is, raden we je aan om je bedenkingen zo snel mogelijk per e-mail naar contact@rivat.frToujours te sturen, met vermelding van je volledige contactgegevens, bestelnummer, e-mailadres en telefoonnummer.

7. HERROEPINGSRECHT

Artikel L121-16 van de consumentenwet
Na de wettelijke garantie en het herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag nadat hij in het bezit is gekomen van de goederen of deze accepteert zonder betaling van boetes van zijn kant. U kunt een formulier voor uw herroepingsrecht vinden op http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R38397.xhtml.

Vanaf de datum van levering van je bestelling, als je een particulier bent, heb je een periode van 14 dagen om je herroepingsrecht uit te oefenen en volledig terugbetaald te worden, waarbij de kosten van heen- en terugzending voor jouw rekening zijn. Onvolledige, versleten, beschadigde of bevuilde producten worden echter niet teruggenomen of terugbetaald.

8. GARANTIES

Wettelijke garantie: de klant geniet de wettelijke garantie beschreven in artikel L211-1 van het consumentenwetboek, dat de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek overneemt. Ter herinnering, deze garantie is verschuldigd door de verkoper onder 4 voorwaarden:

  • Het defect aan het product is verborgen
  • Vóór het sluiten van het verkoopcontract
  • Dat het zo belangrijk is dat de klant het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben geboden.
  • De rechtsvordering moet worden ingesteld binnen een korte periode na de ontdekking van het gebrek

PRODUCTGARANTIE
De producten worden gedekt door een fabrieksgarantie en een wettelijke garantie tegen verborgen fabricagefouten. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de www.rivatshop.com after-sales service op contact@rivat.fr, onder vermelding van het probleem dat je ondervindt. Ons team zal je helpen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Speciaal geval van schoenen:- behalve in het geval van verborgen gebreken, verplicht de koper zich om schone, ongedragen en ongebruikte schoenen terug te sturen. Ruilen kan maar één keer.

9. VOORWAARDEN VOOR RETOURZENDINGEN

(wettelijke garantie, producten en herroepingsrecht)
Alle geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn gewijzigd, aangepast of gerepareerd. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking met alle accessoires en instructies, evenals een kopie van de factuur.

Zoals bij elke terugzending van goederen, moet de klant eerst een retourautorisatie aanvragen bij de www.rivatshop.com boetiek op het e-mailadres contact@rivat.fr, waarbij de redenen voor de retouraanvraag schriftelijk worden uitgelegd (nummer vereist om de retournering te aanvaarden).

Je moet het artikel naar ons terugsturen in een stevige kartonnen doos, in perfecte staat en in de originele verpakking, per Colissimo Suivi tegen handtekening, met retourkosten op jouw kosten.

Pakket met retournummer en factuur die overeenkomt met de aankoop. Terugsturen naar: SALAC Rivat 227 route des grands bois 74370 Villaz.
Voeg in alle gevallen een brief met uitleg bij, met vermelding van het bestelnummer en de reden van de retourzending.

Als deze instructies niet worden opgevolgd, behoudt de www.rivatshop.com shop zich het recht voor om omruiling of terugbetaling te weigeren.                    

Omruilingen en terugbetalingen gebeuren na ontvangst van het pakket in onze lokalen. Na deze periode van 7 dagen wordt de levering als bevredigend beschouwd en kan deze geen aanleiding geven tot de minste klacht. (behalve in het geval van een defect product).

1. Voor nieuwe producten

Zoals bij elke terugzending van goederen, moet de klant eerst een retourautorisatie aanvragen bij de www.rivatshop.com boetiek op het e-mailadres contact@rivat.fr, waarbij de redenen voor de retouraanvraag schriftelijk worden uitgelegd (nummer vereist om de retournering te aanvaarden).

Wettelijke garantie en herroepingsrecht (7 dagen na ontvangst van de bestelling).

Een geretourneerd product mag niet eerder gewijzigd, aangepast of gerepareerd zijn. Het product mag niet gedragen zijn (imperatieve staat).

Producten die worden geretourneerd voor omruiling of creditering MOETEN nieuw en ongedragen zijn en mogen op geen enkele manier zijn veranderd of aangepast. C.A.D: - GEEN UITLADING IN TRAINING, of in een situatie, de producten moeten schoon zijn en er mogen geen vlekken op de zolen of het bovendeel zijn (we herinneren je eraan dat een paar minuten wrijven over een parketvloer of een ring genoeg is om de zachte rubberen zolen te markeren).

Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking met alle accessoires en instructies, evenals een kopie van de factuur en in de verpakking (plak niets direct op de doos).

Je moet het artikel naar ons terugsturen in een stevige kartonnen doos, in perfecte staat en in de originele verpakking, per Colissimo Suivi tegen handtekening, met retourkosten op jouw kosten.

Pakket met retournummer en factuur die overeenkomt met de aankoop in de doos of het karton (niet op de doos plakken). Terugsturen naar :

SALAC Rivat 227 route des grands bois 74370 Villaz.

Voeg in alle gevallen een korte brief met uitleg bij, met vermelding van het bestelnummer en de reden van de retourzending. Als deze instructies niet worden opgevolgd, behoudt de www.rivatshop.com shop zich het recht voor om elke omruiling of terugbetaling te weigeren. Na deze periode van 14 dagen wordt de levering als bevredigend beschouwd en kan er geen claim worden ingediend. (behalve in het geval van een defect product).

2. Defect product

Zoals bij elke terugzending van goederen, moet de klant eerst een retourautorisatie aanvragen bij de winkel www.rivatshop.com op het e-mailadres contact@rivat.fr, waarbij schriftelijk de redenen voor de retouraanvraag worden uitgelegd (nummer vereist om de retourzending te aanvaarden). Retourzendingen zonder autorisatie worden geweigerd. Aanvragen voor de retourzending van producten die meer dan een jaar oud zijn, worden niet aanvaard. Schoenen die gebruikt worden met steunzolen of die niet het minimale onderhoud hebben gekregen, worden niet aanvaard voor retourzending (zie gebruiksaanwijzing en bijgeleverde instructies).

10. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT - GEGEVENSBESCHERMING

Dit contract is geldig afgesloten wanneer de klant, na de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te hebben gecontroleerd en eventuele fouten te hebben gecorrigeerd, deze heeft bevestigd door te klikken op bevestigen, waarmee hij aangeeft akkoord te gaan.

Artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978

Aangezien de informatie die u verstrekt essentieel is voor de verwerking en levering van bestellingen en het opstellen van facturen, zal het niet verstrekken van deze informatie resulteren in de annulering van uw bestelling. Door u op de site te registreren, verbindt u zich ertoe ons correcte en nauwkeurige informatie over uzelf te verstrekken. Deze informatie zal alleen worden gebruikt door de interne diensten van de site www.rivatshop.com om uw bestelling te verwerken. U geeft dus toestemming aan de rivatshop.com site om informatie over u te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. De rivatshop.com site is de enige houder van de informatie over u.

U kunt te allen tijde een verzoek indienen bij contact@rivat.fr om uit te zoeken welke informatie over u door SALAC wordt bewaard, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, of om deze te laten wijzigen of verwijderen in overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06/01/1978.

11. ARCHIEF

Artikel L. 134-2 van de consumentenwet
Het is onze verantwoordelijkheid om een schriftelijk verslag van het contract bij te houden voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van levering van de goederen, wanneer het contract een bedrag van meer dan 120 euro betreft.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en op elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt, zijn het exclusieve eigendom van Sarl création sport chaussure. Sarl création sport chaussure verleent geen enkele licentie of ander recht dan het raadplegen van de site. De reproductie van elk op de site gepubliceerd document is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Onze foto's en teksten zijn niet vrij van rechten.

13. LITIGES

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht, in overeenstemming met het consumentenrecht.De taal van dit contract is Frans, in geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken, meer bepaald de rechtbank van Annecy 74000 Frankrijk, bevoegd.In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken, in het bijzonder met de hulp van: een beroepsvereniging in de sector, een consumentenvereniging of een adviseur van zijn keuze.

14. VERANTWOORDELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. SALAC en de website www.rivatshop.fr kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van een ander land waar de producten door de klant worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten te informeren naar de mogelijkheid om de producten of diensten die u overweegt te bestellen te importeren of te gebruiken.
De gereproduceerde foto's en teksten ter illustratie van de gepresenteerde producten zijn niet contractueel. Dientengevolge kunnen SALAC en de website www.rivatshop.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze foto's of teksten.
SAS SALAC en de verkoopsite www.rivatshop.com kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van niet voorradig of niet beschikbaar zijn van het product, overmacht, storingen of gehele of gedeeltelijke staking, met name van postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand.
SAS SALAC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van kansen, schade of onkosten. Hyperlinks kunnen leiden naar andere sites en SALAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.